نشستن به صورت, انجمن مشاهده به صورت رایگانسکس کون گنده